Κατηγορίες

Μόλις μαγειρεύτηκαν

Νέες Συνταγές

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από το yumyum.gr αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Ορισμοί

Με τον όρο "yumyum.gr" εννοούμε το σύνολο των δικτυακών τόπων και παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικών και μη, που ανήκουν και παρέχονται υπό το domain yumyum.gr και τα subdomains του. Σε περίπτωση που για κάποια υπηρεσία/ιστότοπο ισχύουν διαφορετικοί όροι αυτό θα διευκρινίζεται και θα υπερισχύουν οι όροι αυτοί.
Με το όρο "χρήστη" εννοούμε το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ή και χρησιμοποιεί το yumyum.gr.

Εισαγωγή

Παρακαλούμε διαβάστε τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης προσεχτικά. Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του yumyum.gr συμπεριλαμβάνει την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων που βρίσκονται εδώ μέσα. Αν δε συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης ας σημειωθεί πως οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις αλλάζουν κατά καιρούς. Αν οποιεσδήποτε αλλαγές είναι σημαντικές θα σας παρέχουμε πληροφορίες για αυτές μέσω αυτής της σελίδας ή με κάποιο άλλο λογικό μέσο. Η χρήση σας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται κάθε στιγμή με τους όρους και προϋποθέσεις αυτές.

Το yumyum.gr παρέχει στους χρήστες μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και πηγών συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας κι υπηρεσιών. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο yumyum.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του yumyum.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το yumyum.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο yumyum.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο yumyum.gr.

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του yumyum.gr και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ©. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Μεταβολές

Το yumyum.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το yumyum.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, των εικόνων παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης βρεθεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας τη στιγμή της αλλαγής τότε θα ειδοποιηθεί ξεχωριστά και δεν πρόκειται να βρεθεί ζημιωμένος.

Περιορισμός Ευθύνης

Το yumyum.gr, οι υπάλληλοί του ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το yumyum.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το yumyum.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του yumyum.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του yumyum.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το yumyum.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Το yumyum.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το yumyum.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το yumyum.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το yumyum.gr.

Για τους χρήστες και το περιεχόμενό τους

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του yumyum.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το yumyum.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αλ ηθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το yumyum.gr. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κι οι όροι αυτοί περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Το yumyum.gr παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το yumyum.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name). Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το yumyum.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το yumyum.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το yumyum.gr παρέχει στους χρήστες της την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι συνταγές, το περιεχόμενο κι οι εικόνες παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του yumyum.gr. Το yumyum.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες της στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του yumyum.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το yumyum.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του yumyum.gr. Σε περίπτωση που το yumyum.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες του yumyum.gr συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του yumyum.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του yumyum.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του yumyum.gr.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)
Ο χρήστης του yumyum.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το yumyum.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το yumyum.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του yumyum.gr.

Επίσης, το yumyum.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το yumyum.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο yumyum.gr, των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του yumyum.gr.

Από τη στιγμή που επιλέξετε να μοιραστείτε ή να δημοσιεύσετε κάποια συνταγή, πληροφορία, φωτογραφία ή κάποιο άλλο περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος άλλος χρήστης ή χρήστες του yumyum.gr τότε το περιεχόμενο αυτό δεν είναι ιδιωτικό. Το περιεχόμενο αυτό θα είναι διαθέσιμο μέσα από το yumyum.gr και θα προσβάσιμο μέσω των μηχανών αναζήτησης του internet, επιπρόσθετα το e-mail σας θα εισαχθεί στη λίστα των μελών του yumyum.gr, όπου και μπορείτε να μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε τη διαγραφή σας, καθώς και στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών e-mails από την οποία όμως και μπορείτε να διαγραφείτε όποτε το επιθυμείτε. Για όλο το περιεχόμενο που μοιράζεστε αυτόματα δίνετε άδεια στο yumyum.gr να χρησιμοποιήσει, αντιγράψει και να εμφανίσει το περιεχόμενο αυτό με όποιο τρόπο θέλει όπως για παράδειγμα χρήση του υλικού σας για υπηρεσίες/προϊόντα εκτός αυτών που προσφέρει το yumyum.gr χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Με άλλα λόγια αναγνωρίζετε πως μόλις κάνετε διαθέσιμο το περιεχόμενο που μοιράζεστε το κάνετε με τη θέλησή σας και καταλαβαίνοντας πως μπορεί να μεταπωληθεί σε άλλους χρήστες του yumyum.gr κι όχι μόνο και πως δε θα πληρωθείτε για αυτό. Επίσης αναγνωρίζετε πως το yumyum.gr μπορεί να προωθεί και να μεταπουλάει το περιεχόμενο αυτό σαν μέρος των υπηρεσιών του yumyum.gr κι όχι μόνο. Το yumyum.gr δε θα χρησιμοποιήσει το επώνυμό σας σε συνάρτηση με το περιεχόμενο αυτό χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Πρέπει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που εισαχθεί συνταγή σας στο yumyum.gr και δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης τότε εγγράφεστε χρήστης αυτόματα. Σε περίπτωση που χρήστης του yumyum.gr κερδίσει κάποιο δώρο είτε με διαγωνισμό είτε με πρόγραμμα επιβράβευσης του yumyum.gr τότε αυτομάτως αποδέχεται πως το yumyum.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να δημοσιεύσει το όνομα, το επώνυμό του, το δώρο που κέρδισε καθώς και το λόγο για τον οποίο κέρδισε το δώρο.

Θα πρέπει να έχετε πλήρη άδεια από τους νόμιμους ιδιοκτήτες για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στο yumyum.gr. Είστε πλήρη υπεύθυνος/η για τη χρήση και τη διανομή του περιεχομένου που ενημερώνετε το yumyum.gr συμπεριλαμβανομένων και του αιτήματος/αιτημάτων πως δεν είχατε την κατάλληλη άδεια/άδειες να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το yumyum.gr δεν είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση ή συντήρηση του περιεχομένου που καταχωρείτε στο yumyum.gr. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη δημιουργία και διατήρηση εφεδρικών αρχείων του περιεχομένου σας.

Το yumyum.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει κάθε λογαριασμό του οποίος ο χρήστης παραβιάζει με κάποιο τρόπο τους αναφερομένους εδώ μέσα όρους και προϋποθέσεις χρήσης είναι ή ανενεργός (δηλαδή δεν έχει εισέρθει σε αυτόν κάποιος μέσα σε ένα διάστημα ενός χρόνου ή και περισσότερο). Θα αποστείλουμε τουλάχιστον μία ειδοποίηση μέσω e-mail στα μέλη αυτά για να τα ειδοποιήσουμε για πιθανή κατάργηση του λογαριασμού τους. Επειδή αυτή η ειδοποίηση θα στέλνεται στην δική σας διεύθυνση e-mail καλό είναι να διατηρείται τη διεύθυνση αυτή ενημερωμένη σε εμάς.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Διαφημίσεις

Το yumyum.gr δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που διαφημίζονται μέσα στη σελίδα μας.
Κάθε φορά που επισκέπτεστε το yumyum.gr, μπορεί να χρησιμοποιούνται υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστότοπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας. Κάντε κλικ εδώ εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική αλλά και για τις επιλογές που έχετε ώστε αυτά τα στοιχεία να μη χρησιμοποιούνται από τις προαναφερθείσες εταιρείες.

Λειτουργία υπηρεσιών

Το yumyum.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποζημίωση βλάβης

Ο χρήστης του yumyum.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το yumyum.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του yumyum.gr. Σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων η ευθύνη του yumyum.gr περιορίζεται στην απομάκρυνση του εν λόγου υλικού μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον δικτυακό χώρο από την στιγμή που ενημερωθεί εγγράφως με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα πνευματικά δικαιώματα.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του yumyum.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του yumyum.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το yumyum.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση που δημοσιευθεί από το yumyum.gr, εν άγνοια της, οτιδήποτε υπόκειται στους νόμους σχετικά με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κι ο νόμιμος κάτοχός θελήσει την απομάκρυνσή του η ευθύνη του yumyum.gr περιορίζεται στο να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες απομάκρυνσής του υλικού αυτού σε εύλογο χρονικό διάστημα με την προϋπόθεση πως ο νόμιμος κάτοχός ειδοποιήσει το yumyum.gr και είναι σε θέση να υποδείξει τα δικαιώματά του. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του yumyum.gr εκτός κι αν αυτό περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που προσφέρει το yumyum.gr.

Το yumyum.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε βάρος του χρήστη/επισκέπτη επειδή βασίστηκε σε οποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, συμπέρασμα ή σύσταση που περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανεξαρτήτως εάν αυτή η απώλεια ή η ζημία προκαλείται από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους του yumyum.gr ή όχι. Το yumyum.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε αλλαγές ή διορθώσεις του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το yumyum.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το yumyum.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το yumyum.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη ή/και την καταγραφή της συνταγής του, θεωρείται ότι έχει παράσχει αυτοδίκαια στο yumyum.gr τη συγκατάθεσή του και την άδεια σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Το yumyum.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών σχετικών με προϊόντα και υπηρεσίες, που το yumyum.gr ή συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες, διαθέτουν στο κοινό.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι συνταγές που περιλαμβάνονται στο yumyum.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη/επισκέπτη του yumyum.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το yumyum.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες του yumyum.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Δεσμοί (Links) προς και από άλλες ιστοσελίδες

Το yumyum.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη.

Ενημερωτικά δελτία / Newsletters

Τα newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) ο χρήστης του yumyum.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του yumyum.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το yumyum.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Περιορισμένη άδεια

Το yumyum.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. Δε θα πρέπει να παριστάνετε άλλο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή να παρουσιάζετε με ψευδή τρόπο τη σχέση σας με ένα πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Δε θα πρέπει να παρεμβαίνετε με τη λειτουργία των υπηρεσιών του yumyum.gr. Δε θα πρέπει να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους server του yumyum.gr με κανέναν άλλον τρόπο πέρα από τη φυσιολογική χρήση των υπηρεσιών του.

 

Οι νέες συνταγές στο email σας
 
 
 


Πρόσφατα σχόλια